Bezpieczeństwo COVID-19

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sztabu

30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I Założenia

Najważniejszym elementem wszystkich działań na terenie sztabu „30. Finału WOŚP” jest zapewnienie

bezpieczeństwa obsłudze i zaproszonym gościom, zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi

przeciwepidemicznymi.

II Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Każda z osób przebywających na terenie Sztabu 30. Finału WOŚP jest osobiście odpowiedzialna za

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

a. Wymagane jest by wszystkie osoby zakrywały nos i usta (maseczki).

b. Przestrzegały zasad dystansu społecznego.

c. Ograniczyły kontakt fizyczny (unikanie uścisk w, podawania ręki, etc.).

d. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środk w do dezynfekcji

III Szczegółowe zalecenia procedury bezpieczeństwa

Osoby przebywające na terenie Sztabu 30. Finału WOŚP winny stosować się do wytycznych

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i ogólnie rekomendowanych zasad

przyjętych przez Organizatora.

1. maseczki i środki ochrony osobistej

1.1. Wymagane jest by wszystkie osoby zakrywały nos i usta (maseczki).

Wyjątki obejmują:

a. Osoby występujące bezpośrednio przed kamerą (gości, prowadzących rozmowy z

gośćmi oraz artystów), w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez w/w dystansu

wobec innych osób.

b. Czas posiłku – należy jednak wtedy zachować szczególną ostrożność i stosowny odstęp

– co najmniej 2 m od innych osób.

c. Osoby, których stan zdrowia uniemożliwia zakrywanie ust i nosa.

1.2. Dopuszczalne jest korzystanie przez członków ekipy z własnych maseczek wielorazowych, jeśli

zwiększa to komfort ich pracy, przy zachowaniu zasad higieny w dbałości o maseczkę.

1.3. Wymagana jest częsta dezynfekcja rąk.

1.4. Rękawiczki jednorazowe nie są wymagane, wyjątkiem są osoby mierzące temperaturę,

serwujące posiłki, charakteryzatorzy, personel sprzątający oraz dezynfekujący.

2. Pomiar temperatury

2.1. Pomiar temperatury dokonywany jest codziennie i objęte są nim obowiązkowo wszystkie

osoby biorące udział w danym dniu.

2.2. Pomiar temperatury odbywa się w oznakowanych, wyznaczonych miejscach oraz przez

wyznaczone osoby za pomocą termometru bezdotykowego. Osoba wykonująca pomiar

temperatury jest w maseczce oraz rękawiczkach jednorazowych.

2.3. Osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz, co, do której istnieje uzasadnione podejrzenie

możliwości jej wystąpienia, nie zostanie wpuszczona na teren Sztabu 30. Finału WOŚP.

2.4. Wystąpienie temperatury ciała równej bądź przekraczającej 38 C będzie skutkowało

odizolowaniem i skierowaniem osoby do domu z obowiązkiem kontaktu z lekarzem

Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej

Inspekcji Sanitarnej.

3. Utrzymanie dystansu społecznego

3.1. Maksymalne ograniczenie liczby osób na terenie Sztabu 30. Finału WOŚP. Stosujemy zasadę

minimalnej obsady potrzebnej do realizacji określonej pracy.

3.2. Utrzymanie ruchu jednokierunkowego z zachowaniem dystansu społecznego.

4. Organizacja Sztabu

4.1. Całość Sztabu podzielona na strefy. Dostęp do poszczególnych stref na podstawie uprawnień

(ID)

4.2. Maksymalne ograniczenie liczby osób na terenie Sztabu. Stosujemy zasadę minimalnej

obsady potrzebnej do realizacji określonej pracy.

4.3. Należy ograniczyć rotację ekip produkcyjnych oraz wszystkich osób na terenie Sztabu, aby

zminimalizować ilość kontakt w pomiędzy poszczególnymi ekipami.

4.4. Zaleca się przebywanie pracownik w na swoich stanowiskach pracy i nie oddalanie się od

nich bez faktycznej potrzeby.

4.5. W miarę możliwości należy jak najczęściej wentylować Sztab bądź pomieszczenia

produkcyjne.

4.6. Zalecana jest częsta dezynfekcja powierzchni wspólnych narażonych na dotyk, np. blaty

biurek, klamki, sprzęt komputerowy, krzesła.

4.7. Sprzęt techniczny należy zdezynfekować przy zmianie każdej ekipy.

IV Rozliczenie

Osoby rozliczające wolontariuszy powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa jak poniżej:

a. Zakrywały nos i usta (maseczki, przyłbice, elementy odzieży takie jak chusty, buffy) i/lub

korzystały z przyłbic.

b. Przestrzegały zasad dystansu społecznego.

c. Rozliczając wolontariusza stosowały częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30

sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu

(min. 60%) i/lub stosowały rękawiczki jednorazowe.

d. Dezynfekcja blatów, po rozliczeniu każdego wolontariusza.